Video xem thêm: Thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong bụng con trăn 8m