Video xem thêm: CHEN, BAEKHYUN, XIUMIN LẦN ĐẦU CHƠI DÙ BAY Ở NHẬT