Video xem thêm: Nhiều giáo viên quỳ để xin không đóng cửa nơi dạy trẻ