Video xem thêm: Thanh Hằng pose dáng cùng thí sinh