Video xem thêm: Châu Tấn - Trần Khôn tái ngộ trong phim mới