Video xem thêm: Sau Thiếu Lâm, đến lượt truyền nhân Võ Đang bị võ sĩ MMA nghiệp dư đánh ngã sấp mặt trong...2 giây