Video xem thêm: Ma mị và sáng tạo, Huỳnh Lập trở lại trong trailer "Ai chết giơ tay?"