Video xem thêm: Kỳ Duyên: "Phụ nữ mảnh mai nhưng chỗ nào cần phình thì nó phải phình ra"