Video xem thêm: TAKE IT EASY | TEASER MUSIC VIDEO | HỒ QUỲNH HƯƠNG