Video xem thêm: Fan thích thú trước hình ảnh Nick Fury thời trẻ trong Captain Marvel: béo tốt và còn nguyên 2 mắt