Video xem thêm: Tranh cãi về thức xuyên đêm mua giày hiệu: Trẻ con, dư tiền, đua đòi?