Video xem thêm: Nhã Phương rơi nước mắt khi nói về người quan trọng nhất cuộc đời