Video xem thêm: Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể phải nộp Thuế Tài sản