Video xem thêm: Xuân Trường - Văn Toàn cũng hài hước làm biểu tượng Zero 9