Video xem thêm: Gần 2.000 sinh viên Sài Gòn có nguy cơ bị đuổi học