Video xem thêm: "Đường lên đỉnh Olympia" đã có một kỷ lục mới được xác lập