Video xem thêm: Cháy lớn tại chợ Quang, hàng trăm người hoảng loạn, bỏ chạy