Video xem thêm: Clip mô phỏng 13 phút cháy tại hầm chung cư Carina