Video xem thêm: ÔNG BỐ TRÔNG CON CỦA NĂM ĐÂY RỒI!!