Video xem thêm: Phát miễn phí 6.000 móc khóa kêu gọi tố giác tội phạm ở TP. HCM