Video xem thêm: Hơn 30.000 con muỗi diệt sốt xuất huyết được thả ra đất liền