Video xem thêm: Nước mắt chàng tân binh trong ngày nhập ngũ