Video xem thêm: Linh Chi tố Lý Phương Châu hỗn láo, chửi mẹ Lâm Vĩnh Hải