Video xem thêm: Bảo Anh: "Tôi không chấp nhận bạn trai có em nuôi, em kết nghĩa, em bà con xa"