Video xem thêm: Người dân đi chùa cúng sao giải hạn đầu năm