Video xem thêm: Người dân xin hoa tại đường hoa Nguyễn Huệ