Video xem thêm: Chưa vào trận, Mỹ Tâm đã bắt đầu cưỡi "xe khủng" đi bão quanh xóm