Video xem thêm: "Thầy hiệu trưởng của năm" cho các học sinh nghỉ học để cổ vũ trận Chung Kết của U23 Việt Nam