Video xem thêm: Robot Sophia bước những bước đầu tiên trên đôi chân mới