Video xem thêm: Dương Mịch và Vương Nguyên nhường nhau vị trí trung tâm trên sân khấu