Video xem thêm: Mai Hồ khẳng định chia tay Trấn Thành là hoàn toàn đúng đắn