Video xem thêm: Namakura Gatana bộ Anime đầu tiên của Nhật Bản