Video xem thêm: Clip: Bão số 16 (Tembin) đạt cấp độ thảm họa, có khả năng mạnh hơn siêu bão Linda lịch sử