Video xem thêm: Cuộc sống của thợ hàn sau một năm trúng vé số hơn 71 tỷ