Video xem thêm: Kyo York - Hãy Ước Thật Xa, Hãy ước thật cao