Video xem thêm: Người dân vô ý thức treo đầy bao rác lên xe lửa