Video xem thêm: "Ninja" dùng điện thoại giữa đường chắn đầu ô tô bị ông Tây lôi cả xe và người vào lề