Video xem thêm: Đủ kiểu tra tấn iPhone 8 với kết quả khiến người dùng Táo vô cùng “đau tim”