Video xem thêm: Cô Ba Sài Gòn | Khoảng cách trong suy nghĩ về giá trị bản thân của những người phụ nữ trong thời nay