Video xem thêm: Bố nhanh trí đá vào chỗ hiểm của kẻ bắt cóc để bảo vệ con gái