Video xem thêm: Công an kiểm tra các nam nữ thanh niên tại nhà hàng