Video xem thêm: Thu Thảo truyền hoa cưới cho Ngọc Hân.