Video xem thêm: Hugh Jackman đặt gia đình trên danh vọng và sự nghiệp