Video xem thêm: 6 phát minh đi vào lịch sử của nhà quân sư thiên tài Gia Cát Lượng