Video xem thêm: 10X Đồng Nai sở hữu 'chiều cao hoa hậu', giỏi 2 ngoại ngữ