Video xem thêm: Bảo Thy và Quang Vinh tái ngộ với bản hit Ngôi nhà hoa hồng