Video xem thêm: 7 tập tục kỳ quặc đã từng được các bậc tổ tiên ưa dùng trong quá khứ