Video xem thêm: Hình ảnh đầu tiên của TWICE tại Việt Nam