Video xem thêm: Video so sánh mô hình rò rỉ các dòng iPhone 7s với iPhone 8 và iPhone 7 Plus