Video xem thêm: "The Face" Tuần này học hỏi 2 ý tưởng nước ngoài.